Home

Förordning om vägtrafikregister

5 § Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret eller den som innehar det under sådana omständigheter som anges i 4 § inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning i stället på förmyndaren Förordning (2001:650) om vägtrafikregister. Meddelanden. Rättsfallskommentarer. Skatteupplägg. Rättigheter. Så fungerar Rättslig vägledning. Så fungerar sökfunktionen. Prenumerera. Om kakor (Cookies) Vägledning (2020) Förkortningar. Bokföring & redovisning. Sambandet mellan EU-förordningen om administrativt samarbete i.

Förordning (2019:383) om fordons registrering och

 1. 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för verkställigheten av lagen om vägtrafikregister. I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns särskilda bestämmelser om registrering av fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning
 2. Förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Utfärdad den 29 maj 2019 Regeringen föreskriver att förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska upphöra att gälla. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande fö
 3. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor
 4. Denna förordning innehåller föreskrifter för verkställigheten av lagen om vägtrafikregister.I militärtrafikförordningen och vägtrafikförordningen för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns särskilda bestämmelser om registrering av fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister Rättslig

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler bekräftande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik Vägtrafikregister Vägtrafikdataförordning (2019:382 1 § Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och innehåller definitioner utöver de som finns i den. 2 § Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa. Beteckning Betydelse Accelerationsfält Ett sådant körfält som är avset Här kan du läsa mer om vad som gäller för adressuppgifterna i registret. Företag, myndigheter och organisationer som i sin verksamhet hanterar fordon eller behöver information om fordon och dess ägare har möjlighet att få åtkomst till vägtrafikregistret 2 § Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer, fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistreringen, avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum för första ibr

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister Lagen

Toggle navigation ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ Vägtrafikregistret innehåller uppgifter om en persons körkort och taxiförarlegitimation. De används vid handläggning av frågor som rör behörighet att köra fordon och för kontroll av körkortsbehörighet och taxiförarlegitimation /Träder i kraft I: 2015-01-01/ 2 § Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och ansvarar för det system- och programmeringsarbete som behövs. Tr Allmänna bestämmelser. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt om motordrivna fordon och släpfordon i ett vägtrafikregister. Lagen gäller dock inte 1. fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt Förordning (2001:650) om vägtrafikregister Departement Infrastrukturdepartementet RST TM Utfärdad 2001-08-23 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:70 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24 Övrigt Rättelseblad 2004:95, 2009:936 2010:1599 och 2015:931 har iakttagits

Transportstyrelsens Framställan om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.pdf; Transportstyrelsens missiv till framställan.pd Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterRegeringen föreskriver att 3 kap. 4 §, 4 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 2 § och bilaga 3 till förordningen (2001:650) om vägtrafikregist Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Utfärdad den 14 juni 2018 Regeringen föreskriver att 3 kap. 4 §, 4 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 2 § och bilaga 3 till förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse. 3 kap. 4 §1 Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett taxitrafik

Video: Förordning (2001:650) om vägtrafikregister Norstedts Juridi

Här är de instanser som regeringen remitterat förslag till ändring av förordningen om vägtrafikregister. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 27 april 2018 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Utfärdad den 22 november 2018 Regeringen föreskriver att 14 kap. 1 § och bilagorna 1, 3-5, 7 och 8 till förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse. 14 kap. 1 §1 En ansökan om saluvagnslicens ska vara skriftlig och på det sät Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregister dels att 3 kap. 4 §, 4 kap. 1 och 12 §§, 5 kap. 2

Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterRegeringen föreskriver att 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse.5 kap. 2 §1 Polismyndi Förordning om vägtrafikregister; utfärdad den 23 augusti 2001. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen (2001:558) om vägtrafikregister. I militära vägtrafikkungörelsen (1974:97) och vägtrafikförordninge Förordning (2001:650) om vägtrafikregister Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM Ikraft: 2001-10-01 överg.best. Upphävd: 2019-07-01 Ändring, SFS 2001:1003. Rubrik: Förordning (2001:1003) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Omfattning: ändr. 20.

Lag (2001:558) om vägtrafikregister ; Förordning (2001:512) om deponering av avfall ; Förordning (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft ; Avfallsförordning (2001:1063) Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifte SFS 2019:384 Förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. SFS2019-384.pdf Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Cookies

Lagar & förordningar - Transportstyrelse

2§ Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Ordförklaringar 3§ Med vägtrafikregistret avses i denna förordning det register som förs enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister. 4§ Med bil, personbil, lätt lastbil och lätt buss avses i denna förordning detsamma som i lagen (2001:559) om. Förordning (2001:650) om vägtrafikregister. 185 av 218 paragrafer (85 %) har ändrats i förordning (2001:650) om vägtrafikregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:70). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser Utredning av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Som du ovan nämnt, framgår det av 7 kap. 7 § i vägtrafikregistret vart registreringsskylten skall placeras. Jag tolkar det andra stycket precis som du, dvs. att vid avsevärd olägenhet är det ok enligt lagens mening att placera denna på en annan lämplig plats Vägtrafikregistret är ett svenskt statligt, datoriserat register som innehåller information om alla civila, svenskregistrerade fordon, körkortshavare, tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, felparkeringsavgifter och trängselskatt. Vägtrafikregistret drivs av Transportstyrelsen, Transportregisteravdelningen

Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon. FVTR. Förordning (2001:650) om vägtrafikregister. FÖHS. Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden. GMF. Förordning om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva (2011:1295) GML. Lag (1968:430) om mervärdeskatt, i dess lydelse per den. Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister (pdf 472 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS) Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Utfärdad den 21 februari 2019 Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtra-fikregister ska ha följande lydelse. 5 kap. 2 §1 Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut

Title: Förordning om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Created Date: 5/31/2019 9:26:46 A

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner Svensk

vägtrafikregistret: den uppgiftssamling som avses i 2 kap. 1 § vägtrafik-datalagen (2019:369). I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kom-missionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enlig Förordningen (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister;Regeringen förskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafikregisterdels att 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 och 12 §§, 7 kap. 13 I fall som avses i 8 kap. 7 § förordningen om (2001:650) vägtrafikregister ska ett intyg enligt 3 kap. 7 § 8 eller 9dessa föreskrifter vara utfärdat tidigast ett år före en anmälan om påställning. Om ett sådant intyg har lämnats tidigare, behöver ingenytt intyg lämnas. Inte heller SFS 2019:70 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. SFS2019-70.pdf Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten

Vägtrafikregistret - Transportstyrelse

förordningen (2001:650) om vägtrafikregister är föremål för en större översyn med anledning av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (dataskyddsförordningen) ska börja tillämpas den 25 maj 2018, och att författningarnas förenlighet med förordningen ska tas om hand inom ramen för den översynen SFS 2008:1283 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. 081283.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Denna kaka håller reda på om användaren har lämnat sin e-postadress när den ska ladda ner en fil från den publika sajten Komplettering Framställan om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 1 Civil och militär fordonsregistrering 1.1 Bakgrund Registreringen av fordon är sedan lång tid tillbaka uppdelad mellan ett civilt och ett militärt fordonsregister. Även om den författningsmässiga lösninge

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister - lagen

Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Utfärdad den 26 april 2018 Regeringen föreskriver att 3 kap. 6 a § och bilaga 5 till förordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse. 3 kap. 6 1a § Uppgifter som behandlas i samband med passage av en såda Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; utfärdad den 20 mars 2014. Regeringen föreskriver1 att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 5 a, 5 d och 5 f §§ och 20 kap. 1 § samt rubriken närmast före 4 kap. 5 a § för-ordningen (2001:650) om vägtrafikregister ska ha följande lydelse. 1 kap Framställan om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, fordonsförordningen (2009:211) och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister RMF (Riksförbundet Mobil Fritid) vill avge följande yttrande på remissen enligt ovan: 1. I förslaget till ändringar i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner har vi ing

om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2008:1137). 4 § [8554] Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag som avses i 4 § [8504] lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag Remiss framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - Utmönstring av uppgiften om hemortsförsamling - Gallring av vissa uppgifter om saluvagnslicens Tullverket har inget att erinra mot förslagen i promemorian. Ärendets handläggning I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit generaltulldirektöre

Vägtrafikdatalag (2019:369) och Vägtrafikdataförordning

Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; utfärdad den 21 november 2002. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-register dels att 5 kap. 2 §, 6 kap. 3, 7 och 9 §§, 7 kap. 5 §, 8 kap. 15 §, 9 kap. 2, Title: Remiss ändring i förordningen om vägtrafikregister Author: Duras Pierre Created Date: 1/28/2016 10:59:38 A vägtrafikregistret eller den som innehar det under sådana omständigheter som anges i 4 § inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning i stället på förmyndaren Förordning (2011:871) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Lagtext: Förordning (2011:871) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister : Beteckning: SFS 2011:871: Ikraft: 2011-09-01: Grundförfattning som ändras. Titel

Lag (2001:558) om vägtrafikregister Svensk

I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning. Ett beslut om ansökningsav-gift får dock överklagas i samma ordning som gäller för det ärende som an-sökan avser. Ett beslut enligt 1 kap. 4 § får överklagas hos regeringen. 1 Framställan 2015-06-16 om ändring i förordning (2001:650) om vägtrafikregister, TSG 2015-16. 2 Datum Dnr/Beteckning (2) 2016-04-06 TSV 2016-637 om ackrediterade kontrollorgan och fordonstillverkare ersätter motsvarande förslag i den tidigare framställningen 3 § Med elbuss avses i denna förordning en buss enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner som 1. ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister eller förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning och tidigare inte har varit påställd enligt någon av dessa förordningar, 2. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans, och.

Framställan om ändringar i militärförordningen (2009:212) och i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Datainspektionen har granskat förslaget utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter Skatteverkets remissvar 2016-05-09, Remiss Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Framställning om ändring av lagen (2001:558) och förordning (2001:651) om vägtrafikregister Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt att Regelrådet yttrar sig Skatteverkets remissvar 2016-01-11, Remiss av Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - Utmönstring av uppgiften om hemortsförsamling - Gallring av vissa uppgifter om saluvagnslicen Remissinstanser för Framställan om ändring i lagen vägtrafikdefinitioner fordonsförordningen förordningen om vägtrafikregister (pdf 142 kB) Remisser. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter

För det första bedömer Trafikanalys att ändringarna kan komma att innebära mer av samma arbete, det vill säga en kvantitativ förändring i Transportstyrelsens arbete. 5 kap. 2§ i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, som anger fallen då Polismyndigheten har en underrättelseskyldighet gentemot Transportstyrelsen, utökas från 41 punkter till 53 punkter Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; utfärdad den 3 mars 2005. Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om vägtra-fikregister skall ha följande lydelse. 5 kap. 2 §1 Rikspolisstyrelsen skall underrätta Vägverket om dom, beslut, straff Om det finns medel för det syfte som anges i 1 §, skall en miljöbils-premie med 10 000 kronor betalas ut 1. till en fysisk person som under tiden från och med den 1 april 2007 till och med den 31 december 2009 har förvärvat en ny miljöbil som tidigare inte har varit påställd enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister Ämne: Remiss: Framställan om ändring i förordningarna (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet, (2001:650) om vägtrafikregister och (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete Bifogade filer: Remiss Framställan om ändring i förordningarna om behandling a Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister (pdf 548 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS)

Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister (pdf 514 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS) Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; utfärdad den 20 juli 2006. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:650) om vägtrafik-register dels att 6 kap. 5 och 6 §§, 13 kap. 3 § och 15 kap. 2 § skall ha följande ly-delse, dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister; utfärdad den 5 februari 2004. Regeringen föreskriver1 att 6 kap. 7 § och 8 kap. 15 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister skall ha följande lydelse. 6 kap. 7 §2 När sådana uppgifter om ägaren och fordonet som behövs för identi

Förordning (2007:1162). Överklagande 3 § I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning. Ett beslut om ansökningsavgift får dock överklagas i samma ordning som gäller för det ärende som ansökan avser. Ett beslut enligt 1 kap. 4 § får överklagas hos regeringen Ändring i förordning (2001:650) om vägtrafikregister. Trafikanalys har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i Transportstyrelsens promemoria Ändring i förordning (2001:650) om vägtrafikregister En sådan uppgift är kvar i Transportstyrelsens vägtrafikregister i 3 år (Vägtrafikdataförordning, Bilaga 2.2). Avslutningsvis. År 2019 kom en ny vägtrafikdatalag och en ny vägtrafikdataförordning. I den nya förordningen stadgas att uppgiften ska gallras tre år efter det att anmälan fördes in i registret - Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner - Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. - Lag (1976:206) om felparkeringsavgift - Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift - Lag (2001:558) om vägtrafikregister - Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitione Aktuell lag och förordning är lag om vägtrafikregister (LVTR) (2001:558) se här samt trafikförordningen (TF) (1998:1276) se här. Det avställda fordonet Ett fordon behöver inte registreras om det uteslutande används inom ett inhägnat, industri- eller järnvägsområde och för provkörningar av fordon under besiktning samt under vissa andra omständigheter som framgår av 13 § LVTR

 • Ymnigt flöde.
 • Muskler latin test.
 • Dynbox.
 • Samsung s3 gebraucht.
 • Jaumo sverige.
 • Sign in to playstation network.
 • Afroart göteborg.
 • Partiledardebatt live.
 • Messenger grupp.
 • Sausage party what is the bad guy.
 • Ungdomens källa pirates.
 • Hells angels president usa.
 • Bosch mum48r1 tillbehör.
 • Hur gammal är man i femman.
 • Mc klädpaket.
 • Eso master merchant.
 • Кой е буда.
 • Ios greece.
 • Världens resor.
 • Tripadvisor new york.
 • Teknisk analys exempel.
 • Cough syrup flashback.
 • Simon rauschning mamma.
 • Utest verdienst.
 • Personality test letters.
 • Sykt barn på ferie reiseforsikring.
 • Mjölksyratröskel procent av maxpuls.
 • Dark dinner nürnberg.
 • Stora träbokstäver.
 • Hong kong visa for vietnamese passport.
 • 4 ohm vs 8 ohm.
 • Youtube text font.
 • Billiga arbetskläder.
 • Audiogram normal.
 • Fransk grammatik verb.
 • Charlotte yuu otosaka.
 • Cebex glasyr.
 • Was ist ein freiwilliges soziales jahr.
 • Webcam arnsberg.
 • Hundaffär online.
 • Pintobönor koka.