Home

1 kap 3 lagen 2010 111 om införande av socialförsäkringsbalken

42 § Vid beräkning av 90-procentstillägg enligt 83 kap. 2 § 2 socialförsäkringsbalken samt av garantipension med tillämpning av 15 § detta kapitel till en änka som avses i 21, 24 eller 30 § ska bestämmelserna i 5 kap. 1, 3-7 och 11 §§ i den upphävda lagen om allmän försäkring samt punkterna 3 och 5 i övergångsbestämmelserna till lagen om ändring i lagen om allmän. Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Meddelanden. Rättsfallskommentarer. Skatteupplägg. Ställningstaganden. Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Vissa andra juridiska personer enligt 7 kap. 15-20 §§ IL. Grundprinciper för beskattningen. 1§ Socialförsäkringsbalken och denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 2§ Genom denna lag upphävs 1. lagen (1962:381) om allmän försäkring, 2. lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, 3. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 4. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring Genom denna lag upphävs 1. lagen (1962:381) om allmän försäkring, 2. lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, 3. lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, 4. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 5. lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd, 6. lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän, 7. lagen (1984:989) om. 1 kap. 8 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i socialförsäkringsbalken. Vid tillämpning av denna lag ska uttrycket de upphävda författningarna omfatta, förutom de i 2 § angivna författningarna, även 2-19 §§ lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård i lagens lydelse före den 1 januari 2011

SFS 2011:1076 Utkom från trycket den 1 november 2011Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;utfärdad den 20 oktober 2011.Enligt riksdagens besl 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken Utfärdad den 3 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 22 och 23 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare

Lag om införande av Socialförsäkringsbalken [utdrag] (2010

 1. 110 kap. Handläggning av ärenden 111 kap. Självbetjäningstjänster via Internet 112 kap (13 kap.). Lag (2010:2005). 3 27 § En förälder till ett barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har rätt till tillfällig föräldra-penning för vård av barnet från det att barnet fyllt.
 2. 2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) Prop. 2017/18:10 om införande av socialförsäkringsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken dels att 2 kap. 20 § och 6 kap. 5 § ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 20 § och 6 kap. 5 § ska utgå
 3. 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 16 § lagen (2010:111) om in- förande av socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse
 4. Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken;Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalkendels att 1 kap. 8 §
 5. Rubrik: Lag (2010:1309) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken Omfattning: ändr. 1 kap. 8 §, 7 kap. 58 §; nya 9 kap. 6 a, 14 a §§, rubr. närmast före 9 kap. 6 a
 6. efterlevandepension enligt 7 kap. 48 -54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och hustrutil-lägg enligt övergångs-bestämmelserna till lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension. Föreslagen lydelse 3. Vid tillämpning av 10 kap

Av 1 kap. 3 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken framgår att de upphävda lagarna ska tillämpas i fråga om ersättningar som avser tid före den 1 januari 2011 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialförsäkringsbalken att 28 a kap. 3 och 5 §§, 31 a kap. 3 och 5 §§, 93 kap. 2 §, 103 b kap. 2 § samt 103 c kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse. 28 a kap

3. Bestämmelserna i 8 § 1 tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48-54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. 2011:1404. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 2 Av 7 kap. 3 b § AFL följer att det efter ett beslut om sjukersättning ska göras en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga senast vart tredje år fram till dess att den försäkrade fyllt 60 år. AFL har upphävts men är enligt 1 kap. 3 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken tillämplig i målet 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken; utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i 4 kap. lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken ska införas fyra nya paragrafer, 15 a

Ändringar i lag (2010:111) om införande av

I fråga om frånvaro som avses i första stycket 1 tillämpas bestämmelserna i 27 kap. 2-4, 17, 18, 25, 45-53 och 55-55 b §§ samt 110 kap. 4 och 21 §§ socialförsäkringsbalken samt 4 kap. 10 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. 1 Förordningen omtryckt 2000:639. 2 Senaste lydelse 2007:919. SFS 2010:169 också i fråga om hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension om samma förmåner samt i fråga om särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Bestämmelsen i 3 § tillämpas också i fråga om. SFBP = Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken Övergångsbestämmelse med anledning av införande av Socialförsäkringsbalken (2010:110). Om det i försäkringsvillkor, omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL och som har teckna trädandet enligt 3 § lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken (SFBP). Om det i försäkringsvillkor, beslut eller annat besked från AFA Försäkring eller Folksam Liv förekommer hänvisning till en författning eller en bestämmelse i författning som har ersatts av SFB eller bestämmelse i SFB med motsva LASS har upphävts men är enligt 1 kap. 3 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken tillämplig i målet. Regler om assistansersättning finns nu i 51 kap. socialförsäkringsbalken, SFB

4 § Värdet av rätt till tilläggspension som ska föras över för en försäkrad som är född år 1953 eller tidigare ska beräknas enligt 63 kap. 6, 8, 9 och 16 §§ socialförsäkringsbalken och 6 kap. 12-18 §§ lagen om införande av socialförsäkringsbalken.Beloppet ska därefter räknas om enligt vad som anges i andra och tredje styckena denna paragraf 1. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att studielån som avser en sjukperiod inte behöver återbetalas enligt studiestödslagen (1999:1395) eller bestämmelser som har meddelats med stöd av den lagen, 2. kostnader för närståendepenning enligt 47 kap. socialförsäkringsbalken, 3

SFBP Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken SFL Skatteförfarandelagen Socialförsäkringsbalken (SFB) är en sammanhållen och heltäckande (71 kap. 3 och 4 §§ SFB). Ulla är berättigad till både tilläggspension och garantipension 3. att föräldern inte bor tillsammans med någon som kan beviljas tillfällig föräldrapenning med stöd av bestämmelserna i 11 kap. 4 § 1 eller 2. Lag . 31 b § Vid adoption lämnas tillfällig föräldrapenning enligt 31 a § längst till dess barnet har fyllt fem år Lagen om allmän försäkring har upphävts men är enligt 1 kap. 3 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken tillämplig i målet. Motsvarande regler om sjukpenninggrundande inkomst finns numera i 25 kap. 2 och 6 §§ socialförsäkringsbalken Lag (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) Lag gällande 58 kap. Pensionsförsäkringar, tjänstepensionsavtal, kapitalförsäkringar och pensionssparkonto; Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken (tredje avdelningen, premiepensionssystemet) (upphört genom SFS 2010:10 Lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och social-försäkringslagen är upphävda men är tillämpliga i målet enligt 1 kap. 3 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Motsvarande bestämmelser finns nu i socialförsäkringsbalken

Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av

 1. Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt för utgifter för avskrivning av studielån avseende sjukperioder enligt.
 2. Lagen om allmän försäkring har upphävts men är enligt 1 kap. 3 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken tillämplig i målet. De. aktuella reglerna har överförts till 26 kap. 9 och 13 §§ socialförsäkringsbalken. Det författningsreglerade SGI-skyddet vid arbetslöshet har utvidgats i praxi
 3. Bilaga 1 Äldre lydelse av 50 kap. SFB Socialförsäkringsbalken SFBP Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken SGI Sjukpenninggrundande inkomst SoL Socialtjänstlagen (2001:453) Vägledning 2012:2 Version 5 7 (87) Sammanfattnin
 4. (AFL) och lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF), upphör att gälla i och med att Socialförsäkringsbalken (SFB) träder ikraft den 1 januari 2011. De upphävda författ-ningarna tillämpas alltjämt i fråga om ersättning och andra förmåner som avser tid före ikraftträdandet enligt 3 § lag (2010:111) om införande av.
 5. Lagen om allmän försäkring har upphävts men är enligt 1 kap. 3 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken tillämplig i målet. Regler om sjukersättning motsvarande dem i lagen om allmän försäkring finns numera i 33 kap. socialförsäkringsbalken. Reglerna om beviljande av sjukersättning ändrades per den 1 juli 2008
 6. Anslaget får användas för utgifter för omställningspension, förlängd omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension samt för utgifter för garantipension till dessa förmåner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
 7. istration) Upphävd: SFS 2010:1241 (Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken

Allmänna bestämmelser om föräldrapenningsförmåner . Innehåll . 1 § I detta kapitel finns inledande bestämmelser i 2 59 kap. 35 § 2 st, 2 kap. 17 §, 1 kap. 4 § 1 st 1 p; 1 kap. 9 § Studiestödsförordning (2000:655) 2 kap. 27 § Inkomstskattelag (1999:1229) 2 kap. 4 § Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken 5 § De bestämmelser om ansökan som finns i 110 kap. 4, då make uppbär folkpension om samma förmåner samt i fråga om särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Bestämmelsen i 3 § tillämpas också i fråga om hustrutillägg lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF), upphör att gälla i och med att Socialförsäkringsbalken (SFB) träder ikraft den 1 januari 2011. De upp ­ hävda författningarna tillämpas alltjämt i fråga om ersättning och andra förmåner som avser tid före ikraftträdandet enligt 3 § lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Barnbidrag infördes 1937 och var då inkomstprövat. Alva och Gunnar Myrdal var ledande förespråkare för införandet av barnbidrag, de argumenterade för barnbidrag i boken Kris i befolkningsfrågan från 1934. [6]Den nuvarande modellen med så kallat allmänt barnbidrag, oavsett inkomst, infördes 1948 [7] och var på 260 kronor per barn och år, motsvarande 4 597,75 SEK 2010

Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

3. Bestämmelserna i 8 § 1 tillämpas också i fråga om särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48-54 §§ lagen om införande av socialförsäkringsbalken. 2011:1404 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 2 1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken, 2. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister, 3. lag om ändring i lagen (1998:543) om hälsodataregister, 4. lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personupp- gifter inom socialtjänsten, 5. lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Prop. 2009/10:222. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 . Fredrik Reinfeldt . Göran Hägglund (Socialdepartementet) Propositionen

barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken. Lag (2010:2006). Ledighet med vårdnadsbidrag. 9 § En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag enligt 22 kapitlet socialförsäkringsbalken försäkringsrörelselagen (2010:2043), om inget annat följer av femte stycket. Reglerna i 2 och 3 §§ samt 7 och 8 kap. gäller för sådana finansiella holdingföretag som enligt 1 kap. 1 § andra stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäk-ringsföretag ska tillämpa 7 kap. samma lag, när de upprättar koncernredovisning HFD 2013 ref. 2. Förutsättningarna för rätt till arbetsskadelivränta måste inte prövas i en viss ordning. Försäkringskassan beslutade den 11 december 2009 att avslå J.R:s ansökan om livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring , LAF, för tid fr. o. m. den 11 maj 2009 då han inte bedömdes uppfylla grundförutsättningen för rätt till livränta; det bedömdes inte. Lag (2013:636) om ändring i lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser. Tryckt format (PDF) Förarbeten Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280 Omfattning ändr. 13, 22, 23 §§ Ikraft 2014-01-01 SFS-nummer 2013:636 Rubri 1.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken.. 27 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om 16.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.. 424 Särskilt.

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Svensk

Regeringskansliets rättsdatabase

Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter Rättslig

Upphandlingspolicy (KF, 2009-10-21, § 111), Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (2018:218), Dataskyddsförordninge Lagen om assistansersättning även förkortat LASS reglerade svenska statens ersättning för den personliga assistans som en person kan få och som utbetalas av Försäkringskassan.Lagen har funnits sedan den 5 maj 1993 men upphävdes 2011-01-01 genom SFS 2010:111 och ersattes därmed av Socialförsäkringsbalken. [1]Det är kommunerna som, enligt LSS, har huvudansvaret för. Bestämmelserna i 43 kap. 20 § socialförsäkringsbalken har motsvarande tillämpning i fråga om ersättning enligt denna lag. Lag ( 2010:1221 ) . 3 § Staten inträder i den skadades rätt till skadestånd eller trafikskadeersättning intill belopp som utges enligt denna lag Prop. 2009/10:69 Kompletteringar av socialförsäkringsbalken. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Allmänna bestämmelser. 1 § Lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. 2 § Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till bestämmelser som har ersatts av vad som föreskrivs i lagen () med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet eller i denna lag, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas

 • Vem uppfann tändstickan.
 • Tondel synonym.
 • Moms på frakt inom sverige.
 • Ryktborste.
 • Eurasier hund charakter.
 • Elinstallation villa pris.
 • Catherine zeta jones daughter.
 • Brown eyed girl lyrics.
 • Stränginstrument.
 • Mascara känsliga ögon.
 • Bokförlag lättläst.
 • Kindertanzverein leipzig.
 • Mass effect garrus spectre.
 • Sovrum inspiration.
 • Kan visa vägen korsord.
 • Elområde 3.
 • Vad är aktier.
 • Vw arteon test.
 • Jula kattmat.
 • Lediga lägenheter norrköping haga.
 • Gewinnversprechen einklagen.
 • Sosfs 1992:17.
 • Beskaffenhet synonym.
 • Espresso house hötorget.
 • Koka kotletter i sås.
 • Hocus focus.
 • Nyord 2016 quiz.
 • Mtb linköping.
 • Försvunna ubåten.
 • Pvz gw2 shop.
 • Speed racer stream.
 • Damfotboll allsvenskan.
 • Op konst.
 • Gta daemon.
 • The greatest showman chords.
 • Rádió 1 szeged.
 • Single bells inge konradi.
 • Kurser i självkänsla.
 • Vita sandar pool.
 • Alternativt urval läkarprogrammet linköping.
 • Centauro omdöme.