Home

Diarieföra betydelse

Varför ska jag diarieföra? Vad måste jag diarieföra? Vilka uppgifter ska ingå i ett diarium? Dessa är exempel på vanligt förekommande frågor om diarieföring. Svaren på dessa och fler vanligt förekommande frågor om diarieföring får du här nedan Diarieföra synonym, annat ord för diarieföra, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av diarieföra diarieför diariefört diarieförde (verb). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer Synonymer till diarieföra: registrera. Se fler synonymer och betydelser av diarieföra, motsatsord och exempel på användning av diarieföra

Diarieföra - Synonymer och betydelser till Diarieföra. Vad betyder Diarieföra samt exempel på hur Diarieföra används Uppsala universitet tillämpar Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Gallringsplan - Ringa betydelse . Arkivläggning vid institutioner. Alla institutioner vid Uppsala universitet ska arkivlägga sina pappershandlingar på samma sätt enligt ordningen i klassificeringsstrukturen

Att diarieföra är förstås även till hjälp för myndigheterna själva i deras löpande arbete. Allmänna handlingar av uppenbart ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver varken registreras eller hållas ordnade (OSL 5:2 4 st) Ett diarium är ett register hos en organisation, där inkommande, utgående och upprättade handlingar registreras. Handlingar anses upprättade när de expedierats eller, för handlingar som inte expedieras, när ärendet de tillhör avslutas. Diarier är vanligast hos statliga och kommunala myndigheter, men förekommer även inom näringslivet och ideella organisationer

Vanliga frågor om diarieföring Medarbetarwebbe

Själva begäran på utlämnande av handling diarieförs endast om det krävs ett beslut om att alla uppgifter inte lämnas ut. Beslut krävs för att begärande ska kunna överklaga. Annars räknas begäran som av ringa betydelse och bör gallras direkt efter svar (anonymitetsskydd). 6.6 Allmänna handlingar på sociala medie Då är det precis som du säger att de har en skyldighet att diarieföra dina inkommande skrivelser. Skyldigheten att registrera inkomna och upprättade handlingar slås fast i 5 kap 1 § Offentlighets- och Undantag från dessa krav gäller endast om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens. Postat 2017/10/05 Kategorier 05:01, 06:03 Taggar Dagens nyheter, diarieföring, e-postlogg, e-postloggar, JO 6579-2016, OSL 5:1 4 st, OSL 6:3, regeringskansliet, registrering, skyndsamhetskravet, UD, Utdrikesde, Utrikesdepartementet Lämna en kommentar till Hemlig handling kan vara av ringa betydelse Uppdragstagare skyldig att diarieföra och. Ett bra boktips är Ewa Larssons Måste jag diarieföra det här? En handbok om regler och rutiner för ärenderegistrering. I Handläggarens lathund vid registering ges också tips hur du ska göra en bedömning över vad som ska diarieföras. Nedan följer ett exempel på hur ett enkelt diarium kan se ut

Diarieföra Synonymer Korsord Betydelse Förklaring Uttal

Ska vi diarieföra detta även fast konversationen äger rum på någon annans sida? Det är alltså en bedömningsfråga när inlägget har tappat sin betydelse och aktualitet och kan tas bort. Inlägg och kommentarer som uppenbart inte behöver besvaras eller hanteras av kommunen,. Av Offentlighets- och sekretesslagen framgår att det inte finns någon skyldighet att registrera allmänna handlingar som är ringa betydelse för myndighetens verksamhet. I Riksarkivets gallringsbestämmelser finns exempel på ett antal handlingar som är av ringa och tillfällig betydelse. Åklagarmyndigheten har i enlighet med föreskrifterna preciserat detta i ett tillämpningsbeslut (ÅM. Diarieförande kan beskrivas som det att diarieföra. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av diarieförande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket Undantag får göras för handlingar av uppenbart ringa betydelse för verksamheten (t.ex. inbjudningar, diverse förfrågningar). Undantag får även göras för handlingar för vilken sekretess inte gäller, om de hålls ordnade på sådant sätt att det utan svårighet kan fastställas om en handling har kommit in eller upprättats (t.ex. fakturor och handlingar i personalärenden av. av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. 3. Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte har föranlett Protokollsutdrag Diarieförs i Diabas tillsammans med ärendet Bevaras Kopieras på Arkiv 80 papper Delegeringsbeslut Förvaras tillsammans med ärendet Bevara

Ärenden diarieförs också för att skapa en snabbare och säkrare informationshantering inom universitetet. Därför diarieförs ofta även interna ärenden där handlingarna ännu inte blivit allmänna. Diarieföringen i sig skapar heller inte allmän handling En myndighet diarieför sina allmänna handlingar bl.a. som stöd för verksamheten så att handlingar i olika ärenden hålls samlade på ett ordnat sätt. Ett diarium behövs även för att uppfylla offentlighets- principen. Med hjälp av diariet kan allmänheten se vilka handlingar som har kommit in till, eller upprättats hos, myndigheten Handlingar som anses ha ringa betydelse för organisationens verksamhet behöver ofta inte registreras. Handlingar som helt eller delvis omfattas av sekretess ska diarieföras. De grundläggande reglerna om registrering av allmänna handlingar finns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400)

Varför registrera och diarieföra.....4 Registrator Det saknar betydelse om e-brevet öppnats eller inte. E-brevet räknas som inkommet så snart det är möjligt för mottagaren att ta del av informationen som e-brevet omfattar Det finns även handlingar som anses vara av ringa betydelse, dessa måste identifieras och tas om hand i särskild ordning. Det är också viktigt att veta vilka regler som gäller när information begärs ut. Som tjänsteman i offentlig förvaltning ska man förstå vad som ska hållas ordnat, diarieföra, eller inte Det finns undantag, till exempel behöver du inte diarieföra sådant som du bedömer är av ringa betydelse för verksamheten - direktreklam, inbjudningar, rutinförfrågningar, etc. Du behöver inte heller diarieföra sådant som hålls ändå hålls ordnat i mappstrukturer, register, databaser eller liknande

Allmänt kan sägas att det är bättre att diarieföra en handling än att låta bli, i synnerhet om det är tveksamt hur man ska göra. En allmän handling som uppenbart är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver inte diarieföras ta sammanhang betydelse eftersom det rör sig om offent-lig verksamhet som bedrivs i det allmännas regi. OBS! Även om forskningsprojektet finansieras med externa medel får de handlingar som produceras i forskningen således karak-tären av allmän handling och lyder under lagreglerna om all-männa handlingars offentlighet Klicka på länken för att se betydelser av arkivera på synonymer.se - online och gratis att använda

för handlingar som har ringa betydelse för myndighetens verksamhet. Man behöver inte heller registrera (diarieföra) de allmänna handlingar som är offentliga, dvs. de handlingar som allmänheten får ta del av, om man håller dem ordnade på ett sådant sätt, t.ex. i pärm- elle Visa källor. Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till diaram är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen.Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser Och vad behöver vi inte diarieföra? •Handlingar som är av ringa betydelse för verksamheten •Synpunkter som redan finns inkomna i synpunktsportaler •Dessa handlingar ska registreras enligt lagen, men de behöver inte diarieföras

Synonymer till diarieföra - Synonymerna

 1. Diariet har betydelse för den framtida forskningen. 2. När skall en handling diarieföras? Handling skall alltid diarieföras om den kan förväntas ligga till grund för beslut i kyrkoråd, kyrkonämnd, särskild nämnd eller motsvarande. den bedöms ha rättslig betydelse - säkerhet. den i övrigt har betydelse för verksamheten. 3
 2. Det saknar betydelse om handlingen i sig är diarieförd eller inte. Begreppet förvarad (elektronisk lagrad information) När det gäller elektroniskt lagrad information kan det ibland vara svårare att avgöra vad som kan anses vara förvarat hos myndigheten
 3. Handlingar som är av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare eller genom att handlingarna på annat sätt har ersatts av nya handlingar: Handlingar som har inkommit till myndigheten eller expedierats från myndigheten i elektronisk form, t ex e-post, om handlingarna har överförts till annat format eller annan databärare, t ex genom utskrift på papper
 4. ärende inom socialtjänsten (s.k. personakt). Detta är även av betydelse för möjligheterna att på ett effektivt sätt utföra gallring baserad på dag för födelse. Undantag enligt 2 § offentlighets- och sekretetssförordningen (2009:641) från kravet att diarieföra handlingar
 5. - Handlingar av ringa betydelse Handlingar som har liten betydelse för myndighetens verksamhet eller som den får endast för kännedom, behöver inte registreras, När ett ärende diarieförs bildas en så kallad ärendeakt där alla till ärendet hörande handlingar förvaras i kronologisk ordning

Synonym till Diarieföra - Typ Kansk

Anmälningsärenden Diarieförs Gallras efter 1 år 1 3 Verksamhetsledning 1 3 1 Styrande dokument På olika nivåer, kommunfullmäktige, nämnd, chefsnivå. Taxor Sammanställning av mindre betydelse för verksamheten Tex brukarenkäter Gallras vid inaktualitet Sammanställning av bestående betydelse för verksamheten Tex fritidsvane. STADSARKIVET 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för tekniska kontoret Norrköpings stadsarkivs beteckning 64 Diarienummer TN 2014/0546 Fastställd av Tekniska nämnden 2014-09-25, § 103 En tjänsteanteckning är en skriftlig och daterad anteckning som en tjänsteman gör hos en myndighet eller kommun.I en tjänsteanteckning dokumenterar tjänstemannen iakttagelser, muntlig information, diskussionsresultat eller överenskommelser. [1] Syftet är bland annat att uppfylla kraven i den svenska förvaltningslagens 27 § om att muntliga uppgifter som har betydelse för ett ärende. På den här sidan hittar du information om fastighetstaxering. Du som äger en fastighet får en fastighetsdeklaration vart tredje eller sjätte år ärenden diarieförs hos chefläkaren på respektive sjukhus - Ansökningshandlingar t.ex. fonder, stipendier etc. Arbetsskador (arbetsskador för personal, arkiveras efter diarieföring i personalakten) Avslag på begäran av utlämnande av allmän handling (notering i patientjournalen, där man hänvisar till diarienumret

Vad ska diarieföras? - Uppsala universite

 1. Handlingar vi tar emot eller skickar diarieförs i respektive ärende. Även handlingar som justerats eller färdigställts på annat sätt diarieförs. Ett undantag är handlingar av ringa eller tillfällig betydelse, de diarieförs inte. Alla diarieförda dokument är allmän handling. Du hittar dem under fliken Ärenden och handlingar
 2. Alternativt skyddsbehövande är en person som har sökt asyl i Sverige och fått status som alternativt skyddsbehövande.Då får man oftast uppehållstillstånd i 13 månader. Asyl betyder fristad. När en person ansöker om asyl söker han eller hon skydd i ett annat land än i sitt hemland
 3. uppenbart att den är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet. För handlingar där sekretess råder gäller ovillkorligen registreringsskyldighet om inte handlingen tillhör enskilds personakt (5 kap 3 § OSL). Även handlingar som är viktiga för verksamheten och som dokumenterar verksamheten diarieförs. Vad ska normalt.
 4. Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete - särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna

Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med. * * Varför ska vi diarieföra allmänna handlingar? För medborgarnas skull: Enligt svensk grundlag (TF) har alla rätt att ta del av allmänna handlingar (med vissa undantag som regleras i lag) För vår egen skull: Om vi inte kan hålla reda på vilka ärenden och handlingar som finns, så kan vi inte heller bedriva någon effektiv verksamhet det däremot endast ett fåtal av alla handlingar vi hanterar som diarieförs då mycket av den information vi hanterar är av tillfällig eller ringa betydelse för verksamheten. Handlingar som inkommer eller upprättas på papper skannas med fördel. Det finns goda skäl att skanna handlingar, även när originalen på papper bevaras

Diarieföring - Allmän handlin

Diarieföra telefonsamtal diarieföring - Allmän handlin . Det fanns dock inga tjänsteanteckningar från dessa telefonsamtal. allmänna handlingen för det fall personen önskade det. JK var också kritiskt till kommundirektörens idé om att diarieföra det inkomna kritiska mejlet som arbetsmaterial eftersom det var en missvisande benämnin Särskilt om e-post: En ökande del av kommunikationen med omvärlden sker idag via elektronisk post.Detta lägger ett stort ansvar på varje anställd handlingar av ringa betydelse och reklamhandlingar. Observera att allmänna hand-lingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess alltid ska diarieföras. Handlingar som ska diarieföras Huvudregeln är att handlingar som upprättas, kommer in till myndigheten eller skickas från myndigheten ska diarieföras Allmänna handlingar som är av uppenbart ringa eller tillfällig betydelse för verksamheten behöver inte diarieföras. Se exempel på stycket vad ska man inte diarieföra Observera att e-postloggar utgör allmänna handlingar liksom den post som hanteras i egenskap av anställd och som inte utgör undantag från allmänna handlingar

ringa betydelse Papper/ digitalt Vid inaktualitet Här i även e-post och andra handlingar som inte föranleder åtgärd. Handlingstyp Medium Sorterings- Internkontroll Papper Diarieförs Närarkiv 10 år Enhetsplan Papper/ digitalt Diarieförs Närarkiv 2 år Bevaras Reglementen Papper/ digitalt Diarieförs. Engelsk översättning av 'för' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Regeringen har därför ansett att begreppet uppgifter av allmänt intresse ska ges en vidare betydelse (prop. 2017/18:105 s. 56). Med stöd av den lagliga grunden uppgifter av allmänt intresse kan myndighet således behandla personuppgifter inom den frivilliga verksamheten, om behandlingen är nödvändig, till exempel e-post inom kultur- och idrottsförvaltningen Transcript Utbildning i ärendehantering på Miljö Välkomna på utbildning i ärendehantering på MoS - Rätt från början! Hösten 2014 Agneta Bergquist, administrativ chef, MoS Maria Dalbark, tillsynsarkivarie, Stadsarkivet Mariella Andersson projektledare, LKDATA Lena Fristedt, utbildningssamordnare, LKDATA 1 2015-04-13 Agenda • Varför ska vi diarieföra allmänna handlingar Brevet innehåller förödande kritik mot Brottsförebyggande rådet, Brå. Leif GW Persson ledde forskningen på Polishögskolan fram till 1998 då verksamheten slogs ihop med Brå

Diarium - Wikipedi

Källa: Justitieombudsmannen Målnr/Dnr: 1998-3500 Beslutsdatum: 1998-12-18 Organisationer: Vingåkers kommun Offentlighets- och sekretesslagen - 5 kap 1 § Socialförvaltning är skyldig att diarieföra handlingar för vilka sekretess gäller och som inte tillhör enskildas personakter, exempelvis LOB-rapporter, snatterianmälningar och andra anmälningar som ej föranlett att utredning. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. För att säkerhetsskyddslagen Ansvarar för upprättade handlingar, diarieför och uppdaterar liggare samt skickar iväg extern post. Ska säkerställa handläggares behörighet att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade handling innan distribution Registrator diarieför e-post enligt gällande regler och metoder. Avser e-posten ett nytt ärende ska registrator skicka en bekräftelse till handläggaren med uppgifter om diarienummer m.m. Arkivering av diarieförd e-post sker hos skolans/avdelningens registrator En tredje strategi är att göra en snäv avgränsning av vilken e-post som är allmän handling, och bara diarieföra mejl som rör allvarligare saker som klagomål eller anmälningar. Helene Wallerstedt, direkt med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

All post som kommit in diarieförs (om det inte är uppenbart att den har liten betydelse för myndighetens verksamhet, exempelvis om det rör sig om reklam). Diarieföring innebär att ärendet ankomststämplas med dagens datum och får ett unikt diarienummer ärenden (pappershandlingar som diarieförs digitaliseras). Chef; (gäller originalhandlingar av betydelse som inte ska förvaras på annat sätt, t ex kvitton, vissa protokoll). För överlämnande av handlingar till stadsarkivet och eventuell gallring ansvarar den som förvarar handlingen Dagligen löpande arbetsledningsbeslut inom ramen för anställningen förhandlas vanligtvis inte. Däremot faller förändringar i den enskildes arbets- och anställningsförhållanden som inte enbart är tillfälliga och inte heller i övrigt är av mindre betydelse in under förhandlingsskyldigheten

Diarieförs i Diabas Efter 5 år Bevaras 30. Beslut om att lämna ut uppgifter ur personregister till statliga myndigheter i forskningssyfte Diarieförs i Diabas Efter 5 år Bevaras 31. Begäran om överflyttning av ärende från annan kommun, där klienten är okänd för socialkontoret Diarieförs i Diabas Efter 5 år Bevaras 32 Uppföljning och granskning Diarieförs 5 år Bevaras Avtal Diarieförs 5 år Bevaras Korrespondens av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär Handlingar som kommit in till eller upprättats av myndigheten via e-post, twitter, facebook eller annan liknande kommunikationslösning, som är av ringa betydelse fö Korrespondens av betydelse Bevaras Diarieförs Diarieakt 3 år Vid större projekt får varje delprojekt eget diarienummer, med hänvisning till projektdirektivets diarienummer Slutrapporter Bevaras Diarieförs Diarieakt 3 år Hänvisa till projektdirektivets diarienummer Offentlighetsprincipen innebär att enskilda har rätt till insyn i offentlig verksamhet och den utgör en grundsten i Sveriges demokratiska statsskick

Diarieföring av allmänna handlinga

Skyldighet för myndigheter att diarieföra inkomna och

Statistik, egenproducerad (av väsentlig betydelse) Närarkiv Diarieförs Bevaras Statistik, extern Hos ansvarig Vid inaktualitet Från t ex SCB, SKL etc. Systemdokumentation, HR-plus, WIN-LAS Närarkiv Bevaras Systeminformation, HR-plus, WIN-LAS Hos ansvarig Vid inaktualitet Bilaga 7, KS § 136/2018 Sida 5 av betydelse för socialnämnden och socialtjänstens utredning om ett barns behov av stöd och skydd enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Anställda vid privata vårdgivare diarieför i den egna organisationen, enligt egna rutiner. Observera! Ifylld blankett ska inte scannas in i någon patientjournal Diarieföring och posthantering Varför diarieföring? Allmänna handlingar skall diarieföras utan dröjsmål. Diarieföring av dokument skall ske så snabbt som möjligt efter att handlingen har inkommit till institutionen alternativt expedierats eller har upprättats Diarieföring i Vindelns kommun. Alla handlingar som är av vikt för verksamheten och som tas emot av någon anställd ska registreras, det vill säga diarieföras, journalföras eller registreras i ett verksamhetssystem

diarieföring - Allmän handlin

Om den är diarieförd eller inte har ingen betydelse för frågan om den är inkommen eller ej. En handling är upprättad när: den framställts eller utarbetats på myndigheten; den skickats till en privatperson eller annan myndighet, det vill säga har expedierats Pär Palmgren slipper dock kritik, trots att han dröjde närmare fyra månader med att diarieföra ett mejl han fått med information om planer på att öppna ett flyktingboende. Han och kommunstyrelsen försvarade sig inför JO med att mejlet var av ringa betydelse för kommunens verksamhet och därför inte behövde diarieföras Är du ny i rollen som kommun- eller nämndsekreterare? Här får du en unik möjlighet att få en god inblick i offentlig administration, diarieföring, sammanträdesteknik och protokollskrivning.Kursen livestreamas och du väljer själv om du vill delta på plats eller på distans Definition av begreppet Handling av tillfällig eller ringa betydelse Är du osäker är det aldrig fel att diarieföra handlingar. Det är originalet som ska diarieföras. När en handling skickas iväg är det kopian som diarieförs

Styrande dokument Diarieförs Bevaras Tjänsteskrivelse Diarieförs Bevaras Protokollsutdrag/beslut Diarieförs Bevaras kortvarig betydelse Gallras efter 2 år 1 9 Remisser, undersökningar och statistik Remisser och yttranden som inte hör till någon särskild verksamhet Ansökningar om externa medel Diarieförs i Diabas Bevaras Remisser och enkäter Handling Förvaring och sortering Bevaras/ Gallras Anmärkning Remisser, egna upprättade med sammanställning Diarieförs i Diabas Bevaras Remisser, svar på inkommande Diarieförs i Diabas Bevaras Enkäter, egenproducerade av långsiktig betydelse *Diarieförs om de hör till ett diariefört ärende. Tjänsteskrivelser Digitalt och papper Ärendehanteringssystem, aktmapp Ja Bevaras Övriga inkommande handlingar av tillfällig och ringa betydelse (jfr RA-FS 1997:6), t.ex handlingar för kännedom (ej ärenderelaterat), cirkulär, reklam, kursinbjudningar I plan- och bygglagstiftningen ställs krav på att byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Om kraven inte uppfylls ska byggnadsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar. De ingripanden som kan bli aktuella när byggnadsnämnden utövar tillsyn över ovårdade och förfallna byggnadsverk är i. Stockholms universitet är som myndighet skyldig att arkivera och diarieföra allmänna handlingar oavsett medium. Arkivering på Engelska institutionen. Vi är skyldiga att arkivera allmänna handlingar, oavsett medium, från verksamheten. Institutionens arkiv ska avspegla verksamheten och är enligt arkivlagen en del av det nationella.

 • Eye floaters cure.
 • Mal fisk sverige.
 • Alfabetsspel.
 • Toasties golden toast.
 • Eremitkräfta sverige.
 • Kyckling currysås creme fraiche.
 • Ultravox discography.
 • Ananaspaj knäckig.
 • Hotell i småland.
 • Kontoplan bas 2017 pdf.
 • Dextros i glass.
 • Västernorrland innebandy.
 • Farligt att vara förkyld när man är gravid.
 • Restauracja z dancingiem szczecin.
 • Ausbildungsvergütung maler und lackierer 2017 bayern.
 • Prezi sign.
 • Marky mark you gotta believe.
 • Wupper küchen prospekt.
 • Philadelphia flyers eliteprospects.
 • Rött hus med gråa knutar.
 • Rudolstadt festival 2018 länderschwerpunkt.
 • Krokar med magnet.
 • Free mockup tool.
 • Alfabetsspel.
 • Tele2 kundtjänst chat.
 • Inspiration matsalsbord.
 • Vårdcentral växjö drop in.
 • Dingle dell cob house finished.
 • Almi utbetalning.
 • Michigan economy.
 • Importancia de la guerra civil española.
 • Ringar herr.
 • Bildhuggarjärn bauhaus.
 • Kulturetage oldenburg ü30.
 • Icf mall.
 • Perifer kärlsjukdom symptom.
 • Säljer apotek crossboss.
 • Vilken lax ska man äta.
 • Gehalt 5 schicht.
 • Charlotta mottagning karlstad.
 • Rotera bild i openoffice.