Home

Digitaliseringskommissionen rapport

Digitaliseringens effekter på individ och samhälle - fyra

Under 2016 har Digitaliseringskommissionen publicerat fyra temarapporter: Det datadrivna samhället (temarapport 2016:1), Det sociala kontraktet i en digital tid (temarapport 2016:2), Digitalisering för ett hållbart klimat (temarapport 2016:3) och Den högre utbildningens roll i en digital tid (temarapport 2016:4) Digitaliseringskommissionen strävar efter att presentera kvalifi-cerat analysarbete på ett lättillgängligt sätt och bidra till att bygga upp kunskap om digitaliseringens effekter. Digitaliseringskommis-sionen har därför under 2016 valt att ge skribenter i uppdrag att skriva artiklar om digitaliseringens effekter inom ett antal områden

Digitalisering för ett hållbart klimat - ny temarapport

I rapporten, Digitalisering för ett hållbart klimat, belyser Digitaliseringskommissionen de möjligheter digitaliseringen ger att minska vår påverkan på.. Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen, N 2012:04. 26 mars 2015. Gör Sverige i framtiden - digital kompetens. 13 mars 2014. En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår. 03 maj 2013. En digital agenda i människans tjänst - Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafte I rapporten används it i skolan och digitala verktyg som generella samlingsbegrepp för användning av datorer, läsplattor, digitala läromedel, internet m.m. Allt detta är exempel på verktyg som används i skolan. Digitaliseringskommissionen 6 har definierat digital kompetens på följande sätt Digitaliseringskommissionen har identifierat sex strategiska områden och lämnat förslag inom dessa som i ett första skede kan bidra till det arbete som bör genomföras. Utredningen utgår från de områden som är strategiska för staten och för den nationella nivån

Digitaliseringskommissionen släpper rapport om digitalisering och klimat. I dag har Digitaliseringskommissionen presenterat temarapporten Digitalisering för ett hållbart klimat. Rapporten handlar om vilka möjligheter digitaliseringen ger att minska människans påverkan på klimatet Digitaliseringskommissionen fick 2012 av regeringen och It- och energiminister Anna-Karin Hatt i uppdrag att verka för att det it-politiska målet i den digitala agendan uppnås, och att regeringens ambitioner inom området fullföljs. Kommissionen var en uppföljare till digitaliseringsrådet som inrättades 2011.. TIll detta tillsatte Regeringen även en expertgrupp för att bistå. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekono-mi. 2016:4 Finansdepartementet. 10 Autor DH (2015) På initiativ av regeringen inrättades Digitaliseringskommissionen under 2012 med uppgiften att analysera och identifiera strategiska områden för den digitala agendan på både nationell och regional nivå I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin tredje temarapport Digitalisering för ett hållbart klimat. Rapporten handlar om vilka möjligheter digitaliseringen ger att minska människans påverkan på klimatet. Läs mer hä Digitaliseringskommissionen fortsätter att producera intressanta rapporter. I fredags kom ytterligare en,temarapport, kallad Det sociala kontraktet.. Det är en antologi som diskuterar frågeställningar inom flera olika samhällsområden

Digitaliseringskommissionen Följ Digitaliseringskommissionen Det datadrivna samhället - ny rapport från Digitaliseringskommissionen Pressmeddelande • Jun 30, 2016 07:44 CES Rapport från riksdagen 2015/16:RFR18. Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen (pdf, 633 kB) Sammanfattnin Ny rapport om Det datadrivna samhället släpps i dag! Flera välkända skribenter medverkar i rapporten. Markus Bylund forskningsledare vid SICS Swedish ICT ger en översikt över området. Darja.. utvecklingen går fort är komplext. Digitaliseringskommissionen har valt att under 2016 ta fram temarapporter inom tre områden som transformeras av digitaliseringen. Dessa är: - Temarapport 1 - Det datadrivna samhället - Temarapport 2 - Det sociala kontraktet i en digital tid - Temarapport 3 - Digitalisering för hållbart klimat Peter Eriksson kommenterar Digitaliseringskommissionens nya rapport om digitalisering och klimat tor, nov 10, 2016 14:46 CET. I dag har Digitaliseringskommissionen presenterat temarapporten Digitalisering för ett hållbart klimat. Rapporten handlar om vilka möjligheter digitaliseringen ger att minska människans påverkan på klimatet

I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin fjärde och sista temarapport Den högre utbildningens roll i en digital tid.Rapporten fokuserar på universitets- och högskoleväsendet och de. Rapporten bygger delvis vidare på slutsatserna från rapporten Digitalisering och hållbar konsumtion, Naturvårdsverket rapport 6675. Författarna svarar själva för innehållet och slutsatserna i rapporten. 3 Digitaliseringskommissionen. (2016). För digitalisering i tiden Digitaliseringskommissionen > Nyheter > Digitaliseringskommissionens arbete 2016 Digitaliseringskommissionens arbete 2016 Postat: 16 februari, 2016 Kunskapsuppbyggnad inom fem teman under 2016 Sverige befinner sig i en samhällsutveckling som drivs av digitaliseringen. Industrisamhället övergår til I dag har Digitaliseringskommissionen presenterat temarapporten Digitalisering för ett hållbart klimat. Rapporten handlar om vilka möjligheter digitaliseringen ger att minska människans påverkan på klimatet. Den belyser flera frågeställningar, bland annat hur kan man analysera digitaliseringens effekter på klimatet

För digitalisering i tiden - Regeringen

Rapporten undersöker hur förutsättningarna för det sociala kontraktet förändras på grund av digitaliseringens transformerande kraft. i: Det sociala kontraktet i en digital tid, s. 37-51. Temarapport från Digitaliseringskommissionen DEBATT. Nyligen har Digitaliseringskommissionen lämnat sin rapport. Den rör sig dock på ett övergripande plan. Det saknas tydliga förslag på hur flera avgörande digitala problem i samhället ska lösas, främst problem för mindre företag, utbildningssystemen och vården. Det skriver Lars Ilshammar och Ellinor Bjennbacke, tankesmedjan Digital Utmaning Rapporten handlar om vilka möjligheter digitaliseringen ger att minska människans påverkan på klimatet. Den belyser flera frågeställningar, bl.a. hur kan man analysera digitaliseringens effekter på klimatet? Hur stor minskning av de globala utsläppen av växthusgaser skulle digitalisering kunna leda till Digitaliseringskommissionens direktiv och betänkanden. Digitaliseringskommissionen tillsattes den 7 juni 2012 i syfte att främja digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (dir. 2012:61) Digitaliseringskommissionen, Stockholm. 1K likes. Digitaliseringskommissionen är en offentlig utredning som verkar för det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på digitaliserin

Video: Digitaliseringen i skolan - dess påverkan på kvalitet

Det datadrivna samhället - ny rapport från Digitaliseringskommissionen . 2016-06-30 07:44 CEST. Rapporten handlar om vad analys av stora mängder data innebär för vår kunskap och först. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Riksrevisionens rapport om den offentliga förvalt-ningens digitalisering. Öppen källkod är också något som stimulerar utvecklingen när man genomför it-investeringar. I december 2016 lämnade Digitaliseringskommissionen sitt slutbänkande För digitalisering i tiden Peter Eriksson kommenterar Digitaliseringskommissionens nya rapport om digitalisering och klimat I dag har Digitaliseringskommissionen presenterat temarapporten Digitalisering för ett hållbart klimat. Rapporten handlar om vilka möjligheter digitaliseringen ger att minska människans påverkan på klimatet

Rapporten finns att ladda ner här: Digitaliseringskommissionen verkar på uppdrag av Näringsdepartementet för det IT-politiska målet Sverige ska vara bäst i världen på att använda. På förmiddagen den tredje december höll Digitaliseringskommissionen ett seminarium på IVA Konferens i Stockholm. Seminariet gick av stapeln i samband med att kommissionen överlämnade sitt femte delbetänkande till regeringen. Syftet var att inspirera, informera och föra dialog om digitalseringens utmaningar och möjligheter samt om hur kommissionens förslag till regeringen kan bidra. Digitaliseringskommissionen har publicerat en ny rapport, Digitalisering - främjande och framtid, som tittar på alla statliga initiativ hittills och försöker identifiera en strategi för den framtida utvecklingen Rapporten bygger på nyckeltal som Socialstyrelsen har tagit fram i samarbete med regionala e-häl-sosamordnare och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Digitaliseringskommissionen och Myndigheten för delaktighet. Nyckeltalen är baserade på intentionerna i e-hälsostrategin från 2010 Digitaliseringskommissionen har identifierat sex strategiska områden och lämnat förslag inom dessa som i ett första skede kan bidra till det arbete som bör genomföras. Läs rapporten Fiberbredband ger tillväxt och frigör pengar som kan användas inom hemtjänste

Digitaliseringens effekter - Partsrådet

Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för

 1. Publicerad: 11/12 2014. Digitaliseringskommissionen: Värmland ligger långt framme med sin Regionala Digitala Agenda. Enligt en rapport som Digitaliseringskommissionen låtit konsultföretaget Ramböll göra om arbetet med de regionala digitala agendorna går det väldigt olika snabbt med arbetet i olika regioner
 2. ska människans påverkan på klimatet
 3. Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen (pdf) Rapport (pdf) Sidan publicerades 2016-12-19 10:57 av John Miller Konferenser. Webbkonferens, 14-23 september 2020. Svenska som andraspråk Webbkonferens Läs mer. Webbkonferens, 21-30 september 2020. Elevhälsa.
 4. ister, Anna-Karin Hatt. Du hittar hela delbetänkandet här.Det kommer tidigt i kommissionens arbete och har mer karaktären av handlingsplan för kommissionens eget arbete än ett betänkande som levererar tunga förslag
 5. Igår, tisdag, lämnade Digitaliseringskommissionen sitt femte betänkande med ett antal förslag för hur Sverige ska nå målet om att bli bäst i världen på it. I rapporten finns bland annat förslaget om att tillsätta en utredning som ska se över hur arbetsrätten och konsumentlagstiftningen kan anpassas till den nyttjande- och delningsekonomi som vuxit fra
 6. Digitaliseringskommissionen kom med en rapport om Skola och undervisning år 2014. Den svenska skolan jämfördes med skolor i andra EU länder och kommande it-trender inom skolområdet beskrevs i Schools Edition från EU-kommissionen New media consortium, The NCM Horizon Report europé, 2014. I flera av dessa rapporter framkommer e
 7. Denna rapport utgör en gemensam delrapportering för de båda uppdragen och innehåller, utöver uppföljning, även ett antal förslag vad gäller digitaliseringen av den offentliga sektorn. Digitaliseringskommissionen), samt hänvisar i vissa delar till tidigare rapporter frå
Exhibit 2

Digitaliseringskommissionen släpper rapport om

Låt fler forma framtiden! Del B Statens offentliga

Nyligen publicerade digitaliseringskommissionen sin första rapport för regeringen, som visar hur Sverige ligger till när det gäller digitalisering. Resultatet är minst sagt intressant. Rapporten är ett resultat av att regeringen tillsatte Digitaliseringskommissionen år 2012 - något man gjorde i syfte att utreda hur Sverige kan bli bättre på att ta vara på digitaliseringens. DEBATT. Digitaliseringen förändrar nu sam­hället i grunden. Därför ser vi ett starkt behov av att det offentliga tar en ­ledande roll i den digitala transformationen, skriver representanter för Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen släppte nyligen delrapporten Det sociala kontraktet i en digital tid.Ett delbetänkande som i sig är riktigt intressant att läsa. Du kan läsa hela delbetänkandet här.. Det jag vill tipsa om särskilt idag är den skönlitterära framtidsspaning om hur en vanlig dag i en svensk skola skulle kunna vara inom överskådlig tid som avslutar delbetänkandet

Digitaliseringskommissionen - Wikipedi

RAPPORT FRÅN SVERIGE Digitaliseringskommissionen, Sveriges länsbibliotekarier SLB Över hela landet har ännu fler landsting, föreningar och företag medverkat vid arrangemangen samt lokala och regionala banker berättat om Bank-id och bankernas internettjänster av Digitaliseringskommissionen Industrifacket Metall vill härmed ge sina synpunkter på utredningen Slutbetänkande av Digitaliseringskommissionen spelar en viktig roll i bägge dessa sammanhang och Digitaliseringskommissionens rapport är ett bra underlag för fortsatta insatser. Stockholm 23 maj 2016. Med vänlig hälsning Industrifacket.

I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin fjärde och sista temarapport Den högre utbildningens roll i en digital tid. Rapporten fokuserar på universitets- och högskoleväsendet och de möjligheter och utmaningar som följer av digitaliseringen. I rapporten presenteras ett manifest i syfte att driva fram en ändrad inställning till digitaliseringen hos universitet- och högskolor. I digitaliseringskommissionens senaste betänkande om skolan konstaterar de att det finns teknisk utrustning i skolan. Det har även Skolverket slagit fast och vi på .SE med rapporten Eleverna och internet.I Skolverkets rapport om it- användning och it-kompetens i skolan så framkommer det att it främst används för att skriva uppsatser, söka information och för att göra presentationer

Digitalisering för ett hållbart klimat - ny rapport

Rapport om Europas digitala utveckling (EDPR) 2017, landsprofil för Sverige Sida 7 av 12 Under 2016 presenterade Skolverket även strategier för digitalisering av grundskolan 15 , gymnasieskolan och vuxenutbildningen 16 i syfte att ge alla elever mer jämlika möjligheter at 2014-mar-13 - Idag var jag med när Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen överlämnade delrapporten En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår till näringsdepartemen.. Digitala verktyg är ett samlingsnamn som beskriver olika tekniska verktyg som används som hjälpmedel. Digitala verktyg omfattar allt från en dator och dess program till olika tekniska apparater som till exempel surfplatta, smartmobil, en app, kamera, webbtjänst och projektor.. Användning inom undervisning. Digitala verktyg används till exempel i förskola och skola för att förbättra. Även Digitaliseringskommissionen konstaterar, i sitt delbetänkande, En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) att It i I rapporten presenteras lärares, studenters och GUL-administratörers syn på lärplatt Digitaliseringskommissionen har fått förlängt förordnade ett år till. Varför? - Dels ser jag det som ett betyg på gott utfört arbete, där många av våra förslag blivit verklighet. Digitaliseringskommissionens rapport finns att ladda ner här Text: Jill Klackenberg. Nyheter.

Digitaliseringskommissionen Jan Hylé

 1. Digitaliseringskommissionen, en offentlig utredning, föreslog i sin senaste rapport att regeringen bör inrätta ett nationellt råd för samverkan för att utveckla de högre utbildningsprogrammen för digitala jobb. 2015 uppdro
 2. Digitaliseringskommissionen släpper rapport om digitalisering och klimat. 10 november 2016 I dag har Digitaliseringskommissionen presenterat temarapporten Digitalisering för ett hållbart klimat. Rapporten handlar om vilka möjligheter... Nytt nummer av Aktuellt. 2 november 2016 Höstens tredje nummer av vårt nyhetsbrev Aktuellt är ute nu
 3. Winnet Gävleborg har arbetat fram en Digital agenda med ett jämställdhetsperspektiv. Denna presenterades på Nordiskt Forum 2014 i Checkpoint Winnet i en workshop den 13 juni
 4. Häftad, 2016. Den här utgåvan av Digitaliseringens effekter på individ och samhälle. SOU 2016:85. Fyra temarapporter. : Delbetänkande från Digitaliseringskommissionen är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare
 5. Vårt bidrag till digitaliseringskommissionen begränsat till kapitel 3.5.4 i Digitaliseringskommissionens rapport, som avhandlar integritet och säkerhet. Vårt bidrag ska inte ses som fullständigt, utan är begränsat av den korta svarstid Digitaliseringskommissionen ställt upp
 6. I juli 2016 släppte vi på Internetstiftelsen tillsammans med ett flertal andra organisationer rapporten Unga kvinnor och IT, en undersökning som fångar unga kvinnors attityder till IT-branschen. Det är andra gången vi gör undersökningen och 2016 års rapport visar på försiktigt positiva resultat. Publicerad 2016-07-01
 7. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom digitalisering Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Alltid bra priser, fri frakt från 199 kr och snabb leverans. | Adlibri

Digitaliseringskommissionen lämnar sitt slutbetänkande Den 15 december lämnade Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande, För digitalisering i tiden. Förslaget innehåller fyra rekommendationer till regeringen, bland annat att en ny myndighet inrättas, med ansvar för att främja digitaliseringen Digitaliseringskommissionen lämnar också ett antal förslag som avser olika lagstiftningsfrågor såväl i stort som specifikt inom socialförsäkringssyste-met, arbetsrätten, konsumenträtten och arbetsmiljöområdet. I rapporten : Informationsförsörjning om kommune

Det datadrivna samhället - ny rapport från

Ny rapport om Det datadrivna samhället

 1. Rapport från förbundsstyrelsens interna utredning och syn på utmaningarna för demokratin. Digitaliseringskommissionen konstaterar på motsvarande tema att på bara ett par decennier har antalet svenskar som är medlemmar av ett politiskt parti mer än halverats
 2. För att svara mot dessa behov betonas i rapporten att det nuvarande systemet för vuxnas lärande behöver breddas så att människor i arbete 495. Digitaliseringskommissionen i sina betänkanden och rapporter. Det moderna sam hället och arbets livet har ett starkt ökat behov av kontinuerlig • • • utveckling
 3. Det har även Skolverket slagit fast och vi på .SE med rapporten Eleverna och internet.I Skolverkets rapport om it- användning och it-kompetens i skolan så framkommer det att it främst används för att skriva uppsatser, söka information och för att göra presentationer Digitaliseringskommissionen Följ Digitaliseringskommissionen Digitaliseringskommissionen lämnar förslag om it i.
 4. En ny rapport från OECD tittar närmare på hur AI, robotik och automatisering påverkar arbetsmarknaden i olika länder (här en kortversion och här hittar du hela rapporten). Det sker mot bakgrund av tidigare rapporter, som Frey & Osborn (2013) och i Sverige Fölster (2014) , som upattat att omkring hälften av alla jobb på t.ex. den amerikanska och svenska arbetsmarknaden riskerar att.
 5. st kommuner och landsting göra oerhört mycket. Digitaliseringen ger stora möjligheter till effektiviseringar, skriver Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen

Peter Eriksson kommenterar Digitaliseringskommissionens

Digitaliseringskommissionens beskrivning av digital kompetens ens rapporter belysa hur de definierar digital kompetens, vilken kunskapsdiskurs kommissionen utgår från och hur deras definition förhåller sig till andra definitioner av digital kompetens. Vidare analyseras. Olika rapporter upattar antalet till allt från 0,76 till 1,5 miljoner människor. Upattningsvis är det närmare en miljon invånare - var tionde - som inte kan, Digitaliseringskommissionen genomlysts. Men också har fackförbund, studieförbund och Stiftelsen fö digitaliseringskommissionens rapport. Det är önskvärt att vidare titta på hur digitaliseringen kommer att påverka offentlig myndighetsutövning och service. Det behövs en sammanhållen syn med gemensamma standarder och arbetssätt för det offentliga Sverige I Digitaliseringskommissionens rapport som presenterades i december 2016 gick de bland annat igenom yrken som kommer att förändras och påverkas av ny teknik inom de kommande åren. De analyserna byggde mycket på amerikanska studier, säger Kristofer Hansson, men där listas sjuksköterskeyrket som ett av dem där jobben troligen kommer att öka Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, det beslutade den förra regeringen och det är ett mål som står fast. Förutsättningarna finns - men utmaningarna också. Det visar den antologi som Digitaliseringskommissionen nyligen släppt: Om Sverige i framtiden

Inspel till Digitaliseringskommissionen. Användningsforums kansli flyttades under våren 2014 och blev en del av Digitaliseringskommissionens kansli. Forumet har bildat en arbetsgrupp för att ta fram inspel till Digitaliseringskommissionen. Arbetsgruppen har lämnat en första rapport om digital kompetens. Rapporten Om digital kompetens (pdf. Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den 7 juni 2012 i syfte att främja digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitali-seringens möjligheter (dir. 2012:61)

Rapport - Digitala möjligheter och kulturens potential Ärendebeskrivning Kulturnämnden gav i Mål och budget 2017 i uppdrag till kulturförvaltningen att utreda hur Region Stockholm kan främja arbetet med digitala plattformar för barn och ungas kultur. Rapporten föreläggs nämnden som en bilaga till detta ärende. Beslutsunderla Rapport: Bibblan bildar - pilotprojekt Bakgrund Under 2016 slutfördes flera stora utredningar, Demokratiutredningen, Medieutredningen och Digitaliseringskommissionen, som alla framhöll behoven av ökad digital kompetens samt medie- och informationskunnighet (MIK) hos alla medborgare På tisdagen levererade regeringens expertgrupp Digitaliseringskommissionen - som tillsattes redan i juni 2012 - sitt betänkande om framtidens it-politik till it-minister Mehmet Kaplan. Rapporten målar upp en stundtals nervkittlande dystopisk framtidsbild: Inom blott tjugo år kan mer än hälften av jobben i Sverige vara försvunna Digitaliseringskommissionen: IT kan minska CO2-utsläppen med 20 procent. Publicerad: 11 November 2016, 10:02. Forskning visar att användningen av IT kan komma att minska koldioxidutsläppen med 20 procent till år 2030

Ny rapport om den högre utbildningens roll i en digital

Digitaliseringskommissionen (SOU 2014:13) uttrycker sig ifråga om digitala verktygens påverkan på elevernas lärande. De hänvisar till olika litteraturgenomgångar som visar att, med digitala verktyg i skolan, eleverna uppfattar undervisningen som roligare och de lägger mer tid på studierna Rapport 2015:15 . Marknadsföring, reklam och tjänsteiering i det digitaliserade samhället . Digitaliseringskommissionen som tillsattes i juni 2012har utvecklat en digital agenda. Man hävdar att vi befinner oss mitt i en transformation till ett helt nytt samhälle där digitaliseringen ä Digitaliseringskommissionen har tillsammans med ett konsultföretag utarbetat en rapport som beskriver hur främjande på statlig nivå sker inom olika politikområden, vilka lärdomar som kan dras av främjandet inom andra områden, vilka behov som finns av digitaliseringsfrämjande och hur främjande kan genomföras Digitaliseringskommissionen släpper rapport om digitalisering och klimat. 10 november 2016 I dag har Digitaliseringskommissionen presenterat temarapporten Digitalisering för ett hållbart klimat. Rapporten handlar om vilka möjligheter. Digitaliseringskommissionen, Bredbandsforum, Användningsforum och E-delegationen har alla uppdrag som löper ut senast i december i år. I ljuset av det har Digitaliseringskommissionen gett konsultföretaget Governo i uppdrag att se hur digitaliseringen kan främjas framöver. Det krävs att regeringen sätter ner foten

Digitaliseringskommissionen, Karlavägen 100A, Stockholm (2020

Rapporten redovisar uppgifter om utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Den bygger på nyckeltal som har tagits fram i samarbete med regionala e-hälsosamordnare, Sveriges kommuner och landsting, SKL, Digitaliseringskommissionen och Myndi I dag presenterar Digitaliseringskommissionen sin senaste rapport för it-minister Anna-Karin Hatt i samband med ett seminarium på Södertörns högskola. Fokus ligger på it i skolan och Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet, medverkar för att berätta om forskning kring satsningen på en dator per elev. Den har visat att ledarskapet på kommunnivå är den. Rapporten bygger på nyckeltal som har tagits fram i samarbete med re-gionala e-hälsosamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Digitaliseringskommissionen och Myndigheten för delaktighet. Nyckeltalen är baserade på intentionerna i e-hälsostrategin från 2010

Digitaliseringskommissionen - Startsida Faceboo

Skolverkets rapport från 2016 visar att användningen av digital teknik också betraktas som distraktion. Lärare och en del elever störs av sms och sociala medier från Skolverket via digitaliseringskommissionens rapport . Digitaliseringens transformerande kraft. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet I december 2015 offentliggjorde Digitaliseringskommissionen rapporten Digitaliseringens transformerande kraft - ett vägval för framtiden. 1 I rapporten framgår att Sverige tappar i den internationella konkurrensen. Andra länder satsar mycket mer resurser och konsekvent på att samordna och driva den digitala utvecklingen i sina länder PTS har i en rapport från 16 mars i år sammanställt länsstyrelsernas bedömningar av efterfrågan på statligt Digitaliseringskommissionen redogör för individers nyckelroller vad gäller att ha kompetens för det digitala samhället (sid. 79-81 samt sid. 133)

Blogginlägg från ULI Geoforums vd och kanslichef Susanne Nellemann Ek: Data är ett centralt tema i Almedalen - data som en möjliggörare för att lösa både utmaningar i Sverige och i världen. Det datadrivna samhället är också titeln på den färska rapport från Digitaliseringskommissionen som presenterades i Almedalen Visa mer av Digitaliseringskommissionen på Facebook. Logga in. Glömt kontot? eller. Skapa nytt konto. Inte nu. Liknande sidor. Digitalsamtal. Podcast. Post- och telestyrelsen. Statlig organisation. ensakidag. Webbplats för nyheter och media. Goto 10. Teknik och vetenskap. SKR Smartare Välfärd. Lokalt företag Digitaliseringskommissionen överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen 2016. I rapporten lyfts digital kompetens som ett strategiskt viktigt område för Sverige och för en aktiv digitaliseringspolitik. Digitaliseringsrådets ledamöter har gjort samma bedömning. Sverige ligger i framkant vad gäller den digitala utvecklingen Digitaliseringskommissionen. Krönikor Digitalisering mer än bara teknik #digiskola. av Markus Odevall. 3 år sedan en av Digitaliseringskommisionens många läsvärda rapporter. Kanske också det viktigaste vi kan läsa i dag med tanke på... Läs mer Facebook Andra rapporter och utredningar. Här samlar vi rapporter, utredningar och faktasamlingar om svensk och internationell life science-sektor och hälso- och sjukvård. I mesta möjliga mån i omvänd kronologisk ordning. Urvalskriterier är att det är rapporter etc av flaggskeparaktär och som vi på Swelife återkommer till 1 Digitaliseringskommissionens slutbetänkande För digitalisering i tiden, SOU 2016:89. 2 Ekonomistyrningsverket, Rapport Digitalisering av det offentliga Sverige -En uppföljning, ESV 2018:31. 3 Regeringskansliet, För ett hållbart digitaliserat Sverige -en digitaliseringsstrateg

 • Kakel badrum pris.
 • Sovrum inspiration.
 • Nyord 2016 quiz.
 • Halloween makeup man.
 • Chewbacca loreal.
 • Alexander zverev.
 • 4 ohm vs 8 ohm.
 • Växthus ikea.
 • Toxoplasma gondii symptom.
 • Aplikasi cari jodoh bule.
 • Utredningsmall ekonomiskt bistånd.
 • Scar tissue book.
 • Inbalance yoga stockholm.
 • Scan råkorv recept.
 • Ändringskvot.
 • Ämnad för.
 • Rörstrand serviser 50 tal.
 • Hur mycket tjänar pernilla på wahlgrens värld.
 • Rindenmulch obi.
 • Tejpa ärr efter bukplastik.
 • Ten million fireflies song.
 • Daniel day lewis there will blood.
 • Hitch film.
 • Överklaga detaljplan sakägare.
 • Boket synonym.
 • Rolex klocka dam thunderbird.
 • Rolls royce wraith 2017 price.
 • Danskurser kalmar.
 • Elitserien bandy 2016/17.
 • Tom riddle actor.
 • Facebook share icon.
 • Svarta rördelar.
 • Fillers kindben pris.
 • Tälta i nya zeeland.
 • Erik och mackan 99 saker.
 • Putzfrau graz andritz.
 • Intuitive surgical sarl.
 • Amazon prime account.
 • Mexikansk restaurang budapest.
 • Flugrulle rea.
 • Netnobody norway.